معلم عاشق!

گاهی از شدت وضوح خداوند در کودکان، دلم شروع می کند به تپیدن. دلم آنقدر بلند بلند می تپد، که بُهت زده، می دَوَم تا از لابلای انگشتان کودکان،‌خداوند را برگیرم...

شهریور 94
1 پست
اسفند 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
تیر 90
1 پست
آبان 89
1 پست
مرداد 89
3 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
7 پست