معلم: نصف النهار چیه؟

دانش آموز: نصف نهار، که برای شام میمونه!