دانش آموز: چرا خانوم معلم همیشه به تخته میزنه؟

همکلاسیش: برای اینکه ما چشم نخوریم!