وصف گنـــــــبد طلاتو، از قنــــــاری ها شنیدم

اومدم با بال خسته، تا به گنبــــــدت رسیدم...بین اون کبوتــــــــــــرای تازه بال و  پرکــــــشیده

من همون کلاغ سیاهم، که به پا بوست رسیدهبا تموم روســــیاهی، کنج گنبـــــدت نشستم

خدا میدونه هزار بار، گریه کردم و شکـــــستمکفترای رو سفـیدت، تا نگاشــــــون به من افتاد

بالاشون به هم کوبیـدن، همگی با هم زدن داد:که کلاغ سیاهه اینجا جای ماس که رو سفیدیم

تا حالا به این سیاهـــــــی این ورا کسی ندیدیمبرو گنبد و رهـــا کن خیلی زشت و روسـیاهی

یعنی با این همــــــــــه زشتی زائر امام رضاییناگـــــــــهان جرقه ای زد یه نگاه آشـــــــــــنایی

کفترا همــــــه پریدند از رو گــــــــــــــنبد طلاییصدا گفت کلاغ سیاهـــــــــه نکنه دلت بگیـــــره

کسی اینجا دست خالـــــی از ضـریح من  نمیرهخیلی از تو رو ســـــــیاه تر اومدن به این حوالی

اما یکیشون نرفتن با غم و شکــســــــــته بالیبا یه مشتی آب و دونه بیا خســـتگیت و در کن

کنج گنبدم همین جا باش و امشب و سحر کن


شاعر : شریعت رسولی