صحبت پژمردن یک برگ نیست

وای... جنگل را بیابان می کنند

دست خون آلوده را در پیش چشم خلق پنهان می کنند

هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا

آنچه این نامردمان با جان انسان می کنند

...

الان سه ماه از شروع کشتار مسلمونای میانمار میگذره...

چه خبره اونجا...

 

تصاویر میانمار