معلم: پس از مرگ لطفعلی خان زند یارانش چه کردند؟

شاگرد: گریه کردند!