بابا می گوید: مگر تو هزارپا هستی که هر روز یک جفت کفش پاره میکنی؟ چقدر توپ بازی میکنی!

به بابا می گویم: اگر من هزارپا بودم، باید برایم هزارتا کفش میخریدی! آن وقت چه میکردی؟

بابا میخندد

دلم برای او می سوزد

بابا نمی تواند برای من یک جفت کفش بخرد

کاش من ماهی بودم

 

 

"بنویسیم" چهارم ابتدایی - درس ششم