یا صاحب الزمان

همه در انتظار و زار

عالم کویر و تشنه ی باران

بیا،

ببار...