پسر کوچولو اومد تو. نشست رو صندلیِ میز کناریمون.

پیشخدمت هم تشریف آورد که سفارش بگیره.

پسر کوچولو پرسید:آقا یه بستنی مخصوص چند تومن میشه؟

پیشخدمت گفت:هشتصد تومن

پسر کوچولو دست به جیب شد که پولاشو بشمره!

چندتا مشتری دیگه منتظر پیشخدمت بودن...

پسر کوچولو دوباره پرسید:آقا یه بستنی ساده چند تومن میشه؟

پیشخدمت که یه کم عصبی شده بود گفت:پانصد تومن

پسر کوچولو دوباره پولاشو شمرد و گفت:یه بستنی ساده لطفا.

***

پسر کوچولو بعد از این که بستنیشو خورد پولش رو به صندوق پرداخت کرد و رفت.

پیشخدمت ولی، وقتی برای تمیز کردن میزش اومده بود حیرت کرد:

اونجا ، کنار ظرف خالی بستنی، سه تا صد تومنی گذاشته شده بود، برای انعام پیشخدمت.