عالم، هر بامداد که بیدار می شود، در جستجوی علم است

 می رود تا علمش را افزون کند.

زاهد، هر بامداد که بلند می شود در جستجوی زهد است

 می رود تا زهدش را زیاد کند.

اما جوانمرد هر بامداد که برمی خیزد در جستجوی عشق است؛

میرود تا دلی را شاد کند.