من بودم و اوج بال من کودکی ام

دریا دریا زلال من کودکی ام

دنباله بادبادکی در کف باد

من بودم و بی خیال من کودکی ام!