مسئول مرکز میگفت: بچه های تحت پوشش، دانشجو که میشن، داوطلبانه بر میگردن تو مرکز، تدریس میکنن به دانش آموزای تحت پوشش.

می توانم نگهدارم

دستی دیگر را

چرا که کسی

دست مرا گرفته

به زندگی

پیوندم داده است