این فرشته ی کوچولو اسمش امیره.روزی که رفته بودیم بیمارستان عیادت بچه ها توی بخش دیالیز  باهاش آشنا شدیم. دو تا بچه  ی دیگه  ی مامانش فوت کردن و فقط همین یکی . .

می گویند تبر شکوفه داده است

می گویند نامی برای آنجا نگذاشته اند

می گویند قرصی نان یک اعدامی را شفا می بخشد

نانی که زنش برایش پخته.

می گویند زندگی را

آخرین پناهگاه نام گذاشته اند.